การประชุมสร้างความร่วมมือคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลาย

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2554 ในการจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการตลาดสมัยใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเงินชุมชนวัวลาย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องเงิน ชุมชนย่านวัวลายและใกล้เคียง ยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเงินชุมชนย่านวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นั้น จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ สมาชิกคลัสเตอร์เครื่องเงินชุมชนย่านวัวลายและผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ณ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี


โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการตลาดสมัยใหม่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2554 ในการจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการตลาดสมัยใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเงินชุมชนวัวลาย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องเงิน ชุมชนย่านวัวลายและใกล้เคียง ยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเงินชุมชนย่านวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมหลักคือ

1. กิจกรรมพัฒนาช่องทางการขาย/จัดทำการตลาดสมัยใหม่โดยการพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุน การตลาดเชิงสร้างสรรค์

2. กิจกรรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองตลาดใหม่ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่บ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์ และผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการดังนี้

1) ประชาสัมพันธ์และจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ สมาชิกคลัสเตอร์เครื่องเงินชุมชนย่านวัวลายและผู้เกี่ยวข้อง

2) พัฒนาปรับปรุงสถานที่จำหน่ายหลัก ซึ่งเป็นที่ตั้งคลัสเตอร์เครื่องเงินชุมชนย่านวัวลายในบริเวณวัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนวใหม่ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูลของคลัสเตอร์และชุมชนย่านวัวลาย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคลัสเตอร์

4) สำรวจรวบรวม จัดทำข้อมูลรายละเอียดลงเว็บไซต์คลัสเตอร์เครื่องเงินชุมชนย่านวัวลาย (ภาษาไทย-อังกฤษ)

5) ออกแบบแนวทางการจำหน่ายโดยสื่อสารสนเทศ ๑ รูปแบบ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการตลาด

6) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนและผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชุมชนย่านวัวลาย

7) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บ่งชี้ที่ตั้งคลัสเตอร์เครื่องเงิน

8 ) ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงสร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 แบบ

9) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์เครื่องเงินใหม่ที่ออกแบบได้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนไม่น้อยกว่า 20 แบบ

10) ออกแบบและสร้างตราสัญลักษณ์(ตราสินค้า)ให้กับผลิตภัณฑ์ของคลัสเตอร์

11) จัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนย่านวัวลาย

12) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตได้

โดยการดำเนินงานของโครงการมีระยะเวลา 90 วัน (ระหว่างเดือนมิถุนายน –กันยายน 2554)


โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเครื่องเงินชุมชนย่านวัวลาย

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ More…