วัดศรีสุพรรณ

Wat Sri Suphan

วัดศรีสุพรรณตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ อยู่ในชุมชนกลุ่มศิลปกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน และการหล่อระฆัง หล่อพระพุทธรูป ถนนวัวลาย ถนนช่างหล่อ ใกล้กับวัดสำคัญๆ เช่น วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม เป็นต้น วัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน ปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในชุมชนนี้

วัดศรีสุพรรณ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง สร้างขี้นเมือพุทธศักราช 2043 รัฐสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงค์มังราย และทำการผูกพันธสีมาพระอุโบสถ พุทธศักราช 2052 ใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์ โดยสร้างวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ อุโบสถ และนำพระพุทธปาฏิหาริย์ (ชื่อเดิมคือ พระเจ้าเจ็ดตื้อ) มาประดิษฐานในอุโบสถดังกล่าวนี้จวบถึงปัจจุบัน ในปีพ.ศ. 2537 พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสปัจจุบันและชาวบ้านวัวลายได้มีโครงการบูรณะวิหารวัดศรีสุพรรณ และริเริ่มโครงการวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร โดย เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับ 12 ราศี ซึ่งเป็นลวดลายที่ถือเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของเครื่องเงินบ้านวัวลาย นำทีมโดยสล่า ไชยพร ผ่องพักตร และทำงานร่วมกับจิตรกรจากหลายชาติ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา อเมริกัน นอกจากนั้นในปีพ.ศ. 2550 เกิดศูนย์การศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ เพื่อสืบสานมรดกอัตลักษณ์เครื่องเงินบ้านวัวลายสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป

ศาสนวัตถุ/ศาสนสถาน ที่เป็นมรดกสำคัญของวัด/ชุมชน ดังนี้

  1. หลักศิลาจารึกประวัติวัด จารึกด้วยอักษรฝักขามบนหินทรายแดง
  2. พระพุทธปาฏิหาริย์ เป็นพระพุทธรุปปางสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัย
  3. หอไตร สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ ใช้เป็นสถานที่เก็บคัมภีร์ ใบลาน และใช้ประโยชน์อื่นๆ ของวัด
  4. พระวิหาร สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ สร้างสมัย “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” โดยพระเจ้ากาวิโรรส (พ.ศ.2342) พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้ทำการปฏิสังขรณ์ผสมศิลปะร่วมสมัย และจิตรกรรมฝาผนังพระธาตุ 12 ราศี พุทธจักรวาลใช้สีโทนทอง ประดับฝาผนังด้วยหัตถกรรมเครื่องเงินภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านศรีสุพรรณ ใช้เป็นศูนย์กลางประกอบศาสนกิจของวัดในปัจจุบันมาโดยตลอด
  5. พระบรมธาตุวัดศรีสุพรรณ เป็นเจดีย์ที่ก่ออิฐถือปูนแบบล้านนา ฝีมือช่างหลวง ทรงองค์ระฆังกลม ตั้งบนฐานดอกบัวคว่ำบัวหงาย แปดชั้นแปดเหลี่ยม ตั้งบนฐานรองรับทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สามสิบหก
  6. อุโบสถเงิน เป็นอุโบสถรูปทรงสถาปัตยกรรมล้านนา ก่อด้วยอิฐถือปูน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 17.5 เมตร สูง 18 เมตร ประดับตกแต่งลวดลายทุกส่วนด้วยภูมิปัญญาเครื่องเงิน โดยใช้กรรมวิธีบุดุนลวดลายด้วยแผ่นเงิน เงินผสมและอลูมิเนียมทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งหลัง