ร้านค้าของคลัสเตอร์

Wualai SIlver Cluster Shop

ผลิตภัณฑ์ของคลัสเตอร์

ผลิตภัณฑ์ของคลัสเตอร์ นอกจากจะจำแนกตามลักษณะการใช้งานแล้ว การจำแนกตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ก็สามารถใช้ในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของความเป็นเครื่องเงินล้านนาได้เช่นกัน วัตถุดิบที่ใช้กันในท้องถิ่น คือ เนื้อเงิน และโลหะอื่น โดยมีรายละเอียดคือ

๑.     การผลิตจากเงิน การผลิตเครื่องเงินจากปริมาณน้ำหนักเงินตั้งแต่ ๙๒.๕-๙๙.๙ เปอร์เซ็นต์ ถือได้ว่าเป็นเงินบริสุทธิ์ทั้งสิ้น ความบริสุทธิ์หรือน้ำหนักเงินจะขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ ว่าจะใช้ปริมาณเงินเท่าใดจึงจะสามารถผลิตได้ เช่น การผลิตของใช้ประเภท ขัน หรือสุลงเงิน ถาด และพาน สามารถใช้ปริมาณเงิน ตั้งแต่ ๙๖-๙๙.๙ เปอร์เซ็นต์ได้ ตามลักษณะการผลิตแบบดั้งเดิมคือ การตี การตอก และการแกะลาย หรือการผลิตเครื่องประดับเงินทุกประเภท สามารถใช้ปริมาณเงิน ตั้งแต่ ๙๒.๕-๙๙.๙ เปอร์เซ็นต์ได้ ตามลักษณะการผลิต คือ การหล่อ การตอก และการแกะลาย โดยตีราคาจากปริมาณน้ำหนักของผลิตภัณฑ์เป็นหลักดังนั้น ผลิตภัณฑ์จากเนื้อเงินในปัจจุบัน จึงสามารถผลิตได้ทั้ง เครื่องใช้ในครัวเรือน ของฝากของที่ระลึกและเครื่องประดับ

น้ำหนักของเครื่องเงินสำหรับการผลิตเครื่องใช้ น้ำหนักของเงินจะมีคล้ายคลึงกับน้ำหนักทอง ที่มีมาตราส่วนวัดคือ น้ำหนักเงิน ๑๕.๒ กรัม เท่ากับเงินหนัก ๑ บาท โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก็จะมีน้ำหนักเงินแตกต่างกันไป เช่น

–        ขันขนาดเล็ก หรือจอกน้ำ จะมีน้ำหนัก ๕-๑๐ บาท

–        ขันขนาดกลาง หรือขันล้างหน้า จะมีน้ำหนัก ๑๐ บาท

–        สลุง (ขันใส่ดอกไม้) จะเริ่มต้นน้ำหนักที่ ๒๐ บาท ไปจนถึงน้ำหนัก ๕๐ บาท

๒.     งานอลูมิเนียม หรือหัตถกรรมจากอลูมิเนียม จะนิยมใช้สำหรับการผลิตสินค้าประเภทของฝากของที่ระลึกขนาดใหญ่ โดยใช้เทคนิคการตอกดุนลายเป็นหลัก ปัจจุบันนี้งานอลูมิเนียมแยกเป็น ๕ ประเภท คือ

๒.๑  แผ่นภาพอลูมิเนียม มีขนาดเริ่มตั้งแต่ ๖ นิ้วเป็นต้นไป และมีมูลค่าเริ่มตั้งแต่หลักร้อยเป็นต้นไปเช่นกัน โดยมีลักษณะสำคัญคือ เป็นการแสดงภาพนูนสูง-ต่ำ ได้เพียงมิติเดียว

๒.๒  ลวดลายประดับ ส่วนใหญ่เป็นงานตอกลวดลายต่างๆ เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ เช่น ชายคาบ้าน เสา หรือสิ่งก่อสร้างทางศาสนา

๒.๓  เครื่องประดับ  การทำเครื่องประดับจากอลูมิเนียมในปัจจุบันนี้ได้ได้รับความนิยมน้อยลง เนื่องจากมีวัสดุอื่นที่สามารถนำผลิตได้เช่นกัน

๒.๔  ของที่ระลึก  ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีขนาดเล็ก สามารถพกพกในการเดินทาง และเหมาะสำหรับเป็นของฝากได้ เช่น พวงกุญแจ ที่คั่งหนังสือ กรอบรูป เป็นต้น

๒.๕  ผลิตภัณฑ์ที่จำลองจากของจริง เป็นการทำเครื่องใช้จริงที่ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมในการจัดทำ โดยงานจำลองนี้จะสามารถมองเห็นได้ทุกมิติของผลงาน เช่น นาค หงส์ ฉัตร และนกหัสดีลิงค์ ที่สามารถมองเห็นมิติของผลงานได้อย่างชัดเจนทุกด้าน

๓.  ครัวเนียม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยมีการใช้ลวดลายท้องถิ่นเข้ามาเป็นลวดลายในการผลิตสินค้าด้วย เช่น ปิ่นโต ขันน้ำพานรอง เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ครัวเนียมได้ลดความนิยมลงไปมากเช่นกัน

ประเภทผลิตภัณฑ์ของคลัสเตอร์เครื่องเงินชุมชนวัวลาย

ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของชุมชนย่านวัวลาย แต่เดิมนั้นเกิดจากการผลิตเพื่อการใช้งานในครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของบ้านวัวลายมากว่า ๔๐๐ ปีไม่ว่าจะเป็น ขันน้ำ สลุง พาน ถาด ขันใส่หมาก (เชี่ยนหมาก) เป็นต้น ในระยะ ๒๐ ปีที่ผ่านมาจึงได้ริเริ่มผลิตเครื่องประดับ ได้แก่ สร้อยคอ แหวน กำไล ปิ่น หรือเข็มขัด ฯลฯ เป็นต้น เพื่อตอบสนองลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มสินค้าประเภท ของฝากของที่ระลึก ได้แก่ กรอบรูป แผ่นภาพดุนลาย พวงกุญแจ ที่คั่นหนังสือ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

1. ของใช้ในครัวเรือน ของใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ปัจจุบันนิยมผลิตจากเนื้อเงินเป็นหลัก แต่อาจจะมีขนาดแตกต่างกันไปตามน้ำหนักและปริมาณของเนื้อเงิน ของใช้ในครัวเรือนที่ยังผลิตอยู่ในปัจจุบันคือ สลุง (ขัน) พาน ถาด ขันใส่หมาก (เชี่ยนหมาก) กระเป๋าถือ ที่วางแก้วน้ำ ปิ่นโต และเชิงเทียน เป็นต้น

2. เครื่องประดับ ซึ่งได้แก่ เครื่องประดับเงินล้วนที่ไม่สลักลวดลายต่างๆ หรือสลักลวดลายต่างๆ และเครื่องประดับเงินตกแต่งด้วยพลอย/อัญมณี หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น อาจจะทำเป็นชุดเครื่องประดับ (Collection) ประกอบด้วย สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู หรือ กำไล เป็นต้น หรือแยกจำหน่ายเฉพาะก็ได้

"Precious Stone" Rings

3. ของที่ระลึก และของใช้ตกแต่งบ้าน สินค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่ ดังนั้นการผลิตจะต้องใช้วัตถุดิบที่มีน้ำหนักไม่มาก ช่างฝีมือสามารถผลิตและออกแบบได้ตามลวดลายที่มีอยู่โดยทั่วไป สินค้าประเภทนี้ได้แก่ กรอบรูป แผ่นภาพตกแต่งฝาผนัง พวงกุญแจ ที่คั่นหนังสือ ลวดลายประดับ เป็นต้น