วัดหมื่นสารในอดีต

WatMuenSarn1

วัดหมื่นสารเป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงค์มังรายปรากฎชื่อในหลักฐานเมื่อ พ.ศ.1981 สมัยพญาสามฝั่งแกน กษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์มังราย (พ.ศ.1945-1984) วัดหมื่นสารสมัยราชวงศ์มังรายถือนิกายลังกาวงศ์เช่นเดียวกับวัดสวนดอก เป็นที่อยู่ของสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งในสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย (พ.ศ.1984-2030) ได้แต่งตั้งหลานของเจ้าอาวาสวัดสวนดอกเป็นเจ้าอาวาสวัดหมื่นสาร

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าวัดหมื่นสารเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังราย เป็นแหล่งเรียนรู้อักขระที่สำคัญ และเป็นสถานที่แปลราชสาส์นในสมัยนั้นด้วย ในปัจจุบันมีพระครูสุทธิจิตตาภิรัตเป็นเจ้าอาวาส

คำว่า “ หมื่นสาร ” มีที่มาตั้งแต่ศักราช 888 (พ.ศ. 2069) สมัยแผ่นดินพระเมืองเกษเกล้า กษัตริย์นครพิงค์ องค์ที่ 15 แห่งราชวงศ์เม็งรายธานี แห่งแคว้นลานนาไทย สมัยนั้นมีเสนาอามาตย์ ผู้หนึ่ง ชื่อวิมลกิตติ (นายทหารยศชั้นหมื่น) ได้ฐาปนาพระอารามนี้ขึ้น ชื่อเต็มของท่านมีชื่อว่า “หมื่นหนังสือวิมลกิตติสิงหละราชมนตรี” เป็นสังฆการีและเกี่ยวกับการรับรองราชทูตและแปลพระราชสาส์น ท่านได้อุปถัมภ์วัดหมื่นสารมาตลอด วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดหมื่นสาร”