ความเป็นมาคลัสเตอร์เครื่องเงินบ้านวัวลาย

รัฐบาลไทยได้นำแนวคิดการสร้างความร่วมมือเชิงอุตสาหกรรม (Cluster Development) มาพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และสถาบันวิจัยขั้นสูงในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เพื่อร่วมกันวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว มีวิสัยทัศน์ที่มีจุดเด่นที่แตกต่าง สามารถแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ต่อยอดจากทุนเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สามารถเป็นจริงได้ มีทิศทางร่วม มีการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ กำหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเงิน โดยเฉพาะชุมชนบ้านวัวลาย เพราะเป็นชุมชนผลิตเครื่องเงินประเพณีที่สืบทอดมาจากอดีตกว่า 200 ปี มีทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่พร้อมพัฒนาต่อยอด ทั้งช่างฝีมือขั้นสูง (สล่า) โรงงานผลิต ร้านค้าปลีก ค้าส่ง ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีวัดศรีสุพรรณ และวัดหมื่นสาร เป็นศูนย์กลางชุมชนที่ให้การสนับสนุนหัตถกรรมเครื่องเงิน มีการสร้างอุโบสถจากเงิน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของบ้านวัวลาย ดังนั้นชุมชนบ้านวัวลายจึงมีความพร้อมที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน

ที่ผ่านมา รัฐได้เริ่มต้นพัฒนาความร่วมมือบ้านวัวลายมาราว 10 ปีที่ผ่านมา มีการจัดจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานภาคการศึกษาหลายกลุ่ม เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัว รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาด ผ่านการพาออกงานแสดงสินค้าต่างๆ ในระดับประเทศ และสากล

ปี 2553 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการต่อยอดการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเครื่องเงินบ้านวัวลาย โดยมีจุดประสงค์ต่อยอดความร่วมมือผู้ประกอบการเครื่องเงินบ้านวัวลาย ต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงประเพณี สู่การออกแบบที่ตอบสนองตลาดใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายผ่านร้านค้าปลีก การทำสื่อเครื่องมือการตลาดทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเว๊ปไซด์ เพื่อทำให้ “ชุมชนบ้านวัวลาย” เป็นแหล่งช็อปปิ้งเครื่องเงิน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก จดจำ มีประเด็นที่น่าสนใจต่อไป