ความเป็นมาของการจัดสร้างหอศิลป์สุทฺธจิตฺโต

SilveratWatMuenSarn

หอศิลป์สุทฺธจิตฺโต เดิมเรียกกันว่า หอเงิน และศาลาโลหะ 3 ครูบา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “หอศิลป์สุทฺธจิตฺโต” หอศิลป์ที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือน 3 ครูบา รพะสงฆ์ผู้มีคุณูปการเป็นที่เคารพรักและศรัทธาของชาวบ้านวัวลายนับแต่อดีตจนปัจจุบัน ได้แก่ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา, ครูบาอินตาอินทปัญโญ (ครูบาอินต๊ะ) และพระครูโอภาสคณาภิบาล (ครูบาบุญปั๋น ปุณญาคโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดหมื่นสาร

หอศิลป์สุทฺธจิตฺโต เป็นหอศิลป์ที่สร้างขึ้นจากดำริของพระครูสุทธิจิตตาภิรัต เจ้าอาวาสวันหมื่นสารในปัจจุบัน ร่วมกับคณะกรรมการวัด และคณะศรัทธาวัดหมื่นสาร โดยคณะกรรมการผู้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมจัดหาทุนดำเนินการประกอบด้วย นายประวิทย์ เทพมงคล, นายมนูญ ไชยทิพย์, นายจำรัส ประสาธน์สุวรรณ, นายศรีพล บุญเฉลียว, นายทวน แก้วกิริยา, นายจันทร์ เทียมตามณี, นายวิสันต์ ถวิลวิศาล, นายสมชาย ธนันชัย และนายสนิท บุญแลน

ด้านการออกแบบก่อสร้างหอศิลป์สุทฺธจิตฺโต เป็นหอศิลป์ที่สร้างแบบล้านนาประยุกต์ มีบันได้ทางขึ้นที่มุขด้านหน้า 2 ด้าน ซ้าย-ขวา โครงสร้างหอศิลป์มีขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 12.1 เมตร ออกแบบโครงสร้างโดยนายอำนวย นันตากาศ ส่วนการออกแบบลวดลายประดับหอศิลป์มี นายจิรศักดิ์ กาวิละ ช่างเงินบ้านวัวลายเป็นสล่าเก๊า โดยได้นำลวดลายที่เป็นลายพื้นเมืองล้านนาดั้งเดิมซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์เครื่องเงินบ้านวัวลาย ดุนลายโลหะประดับตกแต่งภายใน และภายนอกหอศิลป์ โดยมีช่างฝีมือชาวบ้านวัวลายทั้งชาย – หญิงหลายคนช่วยกันต้องลายฝากฝีมือประดับหอศิลป์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2545 โดยครูบาดวงดี สุภัทฺโท วัดท่าจำปี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์ประธานในพิธี

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างหอศิลป์สุทฺธจิตฺโต คือ

  1. เป็นที่ประดิษฐานหุ่นรูปเหมือน 3 ครูบา ผู้มีคุณูปการต่อวัดหมื่นสาร เป็นที่เคารพรักและศรัทธาของชาวบ้านวัวลาย
  2. เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปลายไทยล้านนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เครื่องเงินบ้านวัวลายที่อาจจะสูญหายให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าทางด้านศิลปะลวดลายพื้นเมืองล้านนาแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
  4. เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาแก่สาธุชนทั่วไป ผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา ครูบาศรีวิชัย ครูบาอินต๊ะ และครูบาบุญปั๋น
  5. เพื่อเป็นการแสดงกดเวทิคุณต่อบรรพบุรุษช่างเงินผู้ถ่ายทอดวิชาชีพช่างเงินแก่ลูกหลานได้ยึดเป็นอาชีพจนถึงปัจจุบัน
  6. เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
  7. เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนอันเป็นผลให้ช่างเงินที่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด ได้กลับมาประกอบอาชีพที่บ้านเกิด
  8. เพื่อฝึกหัดช่างรุ่นใหม่ และเพื่อให้ช่างรุ่นเก่าได้พัฒนาฝีมือ